Privacy statement

Algemeen

K.M. Sint-Cecilia Aarsele hecht veel waarde aan de privacy van haar leden en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.M. SINT-CECILIA AARSELE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt me zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens die zich situeren buiten de normale werking van de vereniging.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en waarbij de andere partij bevestigt deze gegevens alleen voor de opgevraagde doeleinden worden aangewend.
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als K.M. SINT-CECILIA AARSELE, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING SINT-CECILIA AARSELE
p/a secretariaat Joachim Braeckevelt
Venakker 61
9880 Aalter
secretariaat@cecilia-aarsele.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door K.M. SINT-CECILIA AARSELE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen informeren over de werking van onze vereniging en de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan activiteiten en andere organisaties (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • om Vlamo te kunnen informeren en om de nodige verzekeringen aan te gaan

Welke gegevens verwerken wij?

Bij aansluiting worden de volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en in een bestand (en) opgeslagen naar gelang van de verwerking:
naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, soort instrument, graad en functie.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden aangeduid op een inschrijvingsfiche en worden verwerkt door het secretariaat. Ze worden in het netwerk opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten (zoals Vlamo). Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger die de inschrijvingsfiche ondertekent.

Bewaartermijn

K.M. SINT-CECILIA AARSELE bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het einde van het lidmaatschap van iemand.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens K.M. SINT-CECILIA AARSELE van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Portretrecht

Door hun deelname aan activiteiten van K.M. SINT-CECILIA AARSELE gaan de leden en andere belanghebbenden akkoord dat foto’s of bewegende beelden genomen worden tijdens de activiteiten, op de website, facebook of in publicaties van K.M. SINT-CECILIA AARSELE worden gebruikt. Als men hiermee niet akkoord gaat, kan dit middels schriftelijke kennisgeving gemeld worden aan het secretariaat van K.M. SINT-CECILIA AARSELE.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
commission@privicycommission.be

Wijziging privacy statement

K.M. SINT-CECILIA AARSELE kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 27 maart 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.